Školné

  • pro 4letou denní formu vzdělávání – 1.840,- Kč měsíčně (18.400,- Kč ročně)
  • číslo účtu pro platbu školného: 173238025/0300
  • variabilní symbol je číslo smlouvy o poskytnutí středního vzdělávání

Školné je splatné ve dvou splátkách – první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.