Informace k přijímacímu řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Organizace přijímacího řízení – 1. kolo

Obor vzdělání: 68-42-M/01 –  Bezpečnostně právní činnost  – denní studium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání ve SŠ podává uchazeč ředitelce střední školy. Za nezletilé uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Přihláška se podává na aktuálním tiskopisu, který stanoví MŠMT ČR. Musí být řádně a čitelně vyplněná, potvrzená ředitelstvím ZŠ.

Součástí přihlášky je posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

Pro 1. kolo může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky (na obou přihláškách uvede školy ve stejném pořadí).

Uchazeč odevzdá přihlášku ředitelce střední školy do 1. března 2021.

Obsah a forma přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška se v tomto školním roce konat nebude.

Uchazeči budou přijímáni na základě průměru z 1. a 2. pololetí 8. třídy ZŠ  a 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Uchazeči s celkovým  průměrem do 1,9 budou přijati bez přijímací zkoušky, uchazeči s vyšším průměrem budou povinni konat školní přijímací zkoušku ze všeobecných znalostí (CJ, AJ, OBN).

Ředitelka školy může nejpozději do 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky, pokud počet přijatých přihlášek je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru a formy vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem nejdříve 19. května 2021.


Zápisový lístek

Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku (osobně nebo poštou) řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.